محصولات : اتیل استات مشخصات فنی (PDF) MSDS (PDF)
     

: روشهای حمل محصولات شرکت

   
نرمال بوتیل استات
مشخصات فنی (PDF) MSDS (PDF)
English

ایزو بوتیل استات مشخصات فنی (PDF) MSDS (PDF)
         

        اتیل گلیکول مشخصات فنی (PDF) MSDS (PDF)  
بوتیل گلیکول مشخصات فنی (PDF) MSDS (PDF)
نرمال پروپیل استات مشخصات فنی (PDF) MSDS (PDF)

 ( 180 Kg ) بشکه

 ( 18 Tons ) ایزو کانتینر

مشخصات فنی (PDF) MSDS (PDF)
ایزو پروپیل استات

اتیل گلیکول استات مشخصات فنی (PDF) MSDS (PDF)

 
متیل اتیل کتون

مشخصات فنی (PDF) MSDS (PDF)
 
متیل ایزو بوتیل کتون مشخصات فنی (PDF) MSDS (PDF)

 

 ( 20 to 25 Tons ) تریلی حمل مواد شیمیایی

                                           
  www.choobinehtoos.com
   ©2009   choobineh toos chemical co.